Home Contact
logo KSK beveren-Leie

GEDRAGSCODE SPELERS EN OUDERS

Published by admin | Filed under

Gedragscode

Men zal zich, als ambassadeur van de club, steeds hoffelijk en correct gedragen én steeds de belangen en waarden van KSK Beveren-Leie verdedigen en behartigen.

Indien deze gedragscodes niet gerespecteerd worden, volgen er sancties. Bij herhaaldelijk wangedrag kan besloten worden om een jeugdspeler te verwijderen uit de jeugdopleiding.

 

Gedragscode spelers

 • Vul jouw individuele steekkaart (te vinden op de website www.kskbeverenleie.be) in en geef die voor het seizoen af aan jouw trainer of afgevaardigde. Belangrijk: gelieve wijzigingen (verhuis, nieuw telefoonnummer of emailadres, … ) in de loop van het seizoen onmiddellijk door te geven.
 • De club laat de trainers vrij in hun manier van communiceren, zolang de communicatie voor iedereen duidelijk is en kan (op)gevolgd worden.
 • Gedraag en verzorg je als een sportman/sportvrouw. Een gezonde voeding en voldoende nachtrust is van groot belang voor een voetballer.
 • Studie heeft voorrang op het voetbal
 • Voetbal is een ploegsport. Heb waardering voor trainers, afgevaardigden, medespelers, supporters, bestuursleden, scheidsrechters en tegenstrevers.
 • Verzorg jouw materiaal en dat van de club. Vermeld je naam zoveel mogelijk op je eigen spullen.
 • Geldbeugels, GSM’s en andere waardevolle voorwerpen laat je niet onbewaakt achter in de kleedkamer. KSK is niet verantwoordelijk voor diefstal.
 • KSK beschikt over een schitterende infrastructuur: aub respecteer die!
 • Het afvegen van de voetbalschoenen dient buiten te gebeuren, daarvoor zijn borstels voorzien. Om hygiënische redenen raden wij aan om badslippers te dragen in de doucheruimte. Het is voor iedereen verplicht om na de training of na de wedstrijd een douche te nemen.
 • Uiterlijk 20 minuten na de training of wedstrijd zorgt iedereen ervoor dat hij/zij gewassen en gekleed is, zodat de kleedkamers kunnen schoongemaakt worden. Zowel bij trainingen als bij uit- of thuiswedstrijden dienen de kleedkamers op een normale wijze, dus ‘K.S.K. Beveren-Leie’-waardig, gebruikt te worden. Gebruikte bandages, krantenpapier, plastiek flessen, etc. … , dienen in de destreffende vuilnisbak gedeponeerd te worden.
 • Het gebruik van obscene, racistische en beledigende taal is ten strengste verboden (ouders worden hierover ingelicht).
 • De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier. Gebrekkige aandacht, ongecontroleerd geweld of overdreven agressie kan worden bestraft met onmiddellijke verwijdering van de trainingen of wedstrijden.
 • Bij veelvuldige afwezigheid of te laat komen, wordt een verslag opgemaakt en voorgelegd aan het bestuur dat de speler kan sanctioneren.
 • Het dealen van drugs (= verkopen en / of uitdelen) binnen de jeugdwerking van K.S.K. Beveren-Leie wordt niet getolereerd en heeft tot gevolg dat je op staande voet uit de club wordt gezet. De ouders worden verwittigd en de politie wordt ingeschakeld. Dit geldt zowel voor soft- als harddrugs.
 • Doping wordt niet getolereerd bij de jeugdwerking van K.S.K. Beveren-Leie. Bij twijfel of bepaalde medicatie substanties van doping bevat, dient de speler (ouders) steeds de huisdokter te raadplegen. Jeugdspelers die een eerste maal worden betrapt krijgen een disciplinaire straf van de club en de ouders worden steeds verwittigd. Wanneer een speler een tweede maal wordt betrapt, wordt de speler uit de club gezet.

 

Trainingen

 • Er wordt getraind volgens het trainingsschema.
 • Wijzigingen van trainingen en wedstrijden zullen voorafgaand meegedeeld worden door de trainer.
 • Trainingen vangen stipt aan. Vijftien minuten voor de training dient iedere speler aanwezig te zijn. Spelers die door omstandigheden dit uur niet kunnen halen, dienen dit vooraf aan de trainer mee te delen. De speler begeeft zich onmiddellijk naar de kleedkamer. Hij/zij kan niet vrij rondlopen in de accommodatie.
 • KSK huldigt als principe dat alle spelers minimaal 50% van de totale speeltijd mogen meespelen. Indien spelers niet aanwezig zijn op training kan hierop een uitzondering gemaakt worden, zeker wanneer er voorafgaandelijk niet verwittigd werd.
 • Voorzie steeds je eigen drank op training.
 • Tijdens de wintermaanden (vanaf oktober) is de speler verplicht zich op de training aan te melden met aangepaste kledij en schoeisel. Aangepaste kledij: lange broek, winter-regenvest, handschoenen, eventueel een muts. Aangepast schoeisel: schoenen met korte noppen of schoenen voor indoorgebruik.
 • Bij slechte weersomstandigheden kunnen veldtrainingen vervangen worden door loop- of indoortrainingen, dus zorg dan voor loop- of indoorschoenen.

 

Wedstrijden

 • Bij thuiswedstrijden wordt er 45 minuten voor de wedstrijd verzameld.
 • Voor de wedstrijden wordt er wedstrijdkledij (shirt en short) ter beschikking gesteld die op de club gewassen wordt. Gelieve deze na de wedstrijd steeds op de gevraagde manier op de voorziene plaats te leggen.
 • De speler brengt zelf kousen mee die hem/haar ter beschikking werden gesteld door de club.
 • Voorzie steeds je eigen drank tijdens wedstrijden.
 • Mobiele telefoons dienen in de kleedkamer uitgezet te worden.
 • Bij uitwedstrijden wordt verzameld op de parking naast het tennisterrein op het vooraf afgesproken verzameluur. De trainer is hiervoor verantwoordelijk. Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden door de trainer.
 • Alle spelers dienen over een identiteitskaart te beschikken. De ID kaart dient afgegeven te worden voor de wedstrijd aan de afgevaardigde. Indien de speler de ID kaart niet bij heeft, kan hij/zij niet opgesteld worden voor de betreffende wedstrijd.

 

 

Gedragscode Ouders

Kiezen om de voetbalopleiding van jouw kind in onze handen te leggen, is een teken van vertrouwen en respect voor onze manier van werken.

Wat kan je verder als ouder bijdragen?

 • Probeer zo veel mogelijk van de werking van KSK op de hoogte te blijven via de website www.kskbeverenleie.be.
 • Wij verwachten van de begeleiders een optimale verzorging van onze spelers. Echter, naast de hulp die onze club biedt, moet een speler bij een teleurstelling of tegenslag opvang hebben. Daarom moet de speler kunnen ‘terugvallen’ op thuis. Zorg ervoor dat de speler voldoende rust heeft en gezonde voeding krijgt. Steun hem/haar bij tegenslagen en relativeer de goede prestaties. De ontwikkeling van de jeugdspeler is grillig. Soms staan ze stil en plotseling zie je vooruitgang. Leer hen hiermee om te gaan.
 • Ondersteun je kind door zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen, maar laat de coaching over aan de desbetreffende trainer, anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn. Waar studie en opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is waarvan het zwaartepunt bij de ouders ligt, is de voetbalopleiding en sportieve opvolging de verantwoordelijkheid van K.S.K. Beveren-Leie.
 • Wij eisen sportief gedrag van onze spelers en verwachten dat derhalve ook van de ouders, die zich profileren als gezond enthousiaste supporters en op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie onderling of met ouders tegenpartij) voor ALLE jeugdspelers supporteren.
 • Tijdens de wedstrijden bevinden zich in de dug-out enkel de trainer, afgevaardigden, wisselspelers en verzorgers (personen ingevuld op het scheidrechtersblad).
 • Jullie worden verzocht om jullie zoon/dochter kledij/schoenen mee te geven, aangepast aan de weersomstandigheden.
 • Vermeld de naam van jullie kind op zoveel mogelijk spullen (kledij, bidon, …).
 • Onze jeugdopleiding wenst jullie kind in een warme en optimale sfeer als voetballer te ontwikkelen. Wangedrag, ruzies en/of pesterijen zullen dan ook kordaat aangepakt worden.
 • Behalve voor de duiveltjes krijgen ouders geen toegang tot de kleedkamers, met uitzondering van zij die een onderlinge goedkeuring verkregen van het bestuur.
 • De nachtrust is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken.
 • Het Jeugdbestuur staat ten allen tijde open voor het bespreken van eventuele problemen of klachten. Wij nodigen jullie uit om problemen op een constructieve manier via het bestuur of trainer te melden. Indien deze problemen zich in het weekend voordoen, wordt gevraagd te wachten tot maandag alvorens ons te benaderen.
 • Alleen de TVJO Algemeen of de TVJO SPORT kan de toestemming geven aan een speler om eventueel te testen bij andere clubs. Dit document kan altijd bekomen worden in ons jeugdsecretariaat.
 • Een speler die tijdens het voetbalseizoen, zonder de toestemming van een bestuurslid van KSK, tekent bij een andere club zal gesanctioneerd worden.
 • Jouw zoon/dochter dient er zich van bewust te zijn dat druggebruik binnen onze club niet getolereerd wordt. Wanneer een speler betrapt wordt binnen de clubwerking op het gebruik van drugs (zowel soft- als harddrug) dan wordt de betrokken jeugdspeler definitief verwijderd uit de club. De ouders worden verwittigd! Er wordt steeds aangeraden om professionele hulp te zoeken (Ambulante Drugzorg Waregem – Stormestraat 164 – 8790 Waregem – Tel. 056/60.86.60).
 • Ook doping wordt niet getolereerd in de jeugdopleiding van K.S.K. Beveren-Leie. Bij twijfel of bepaalde medicatie substanties van doping bevat, dient de speler (ouders) steeds de huisdokter te raadplegen. Jeugdspelers die een eerste maal betrapt worden krijgen een disciplinaire straf van de club en de ouders worden steeds verwittigd. Wanneer een speler een tweede maal wordt betrapt, wordt de speler uit de club gezet.
 • Sinds enkele seizoenen is er een wijziging in het Bondsreglement m.b.t. dopingcontrole en bijgevolg zijn wij genoodzaakt om ons reglement in die zin aan te passen: door zijn/haar aansluiting bij K.S.K. Beveren-Leie verbindt elke speler zich tot het ondergaan van de ‘dopingcontrole’ georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap, en geeft hij/zij de toelating om de resultaten van de analyses en onderzoeken, de aangifte van geneesmiddelen en/of de verklaring van niet-aanbieding, opgesteld wegens het weigeren van de dopingcontrole, aan de KBVB over te maken. Als ouder van een aangeslotene geef je de club het mandaat tot vertegenwoordiging van de minderjarige, door de afgevaardigde of verzorger van de ploeg. Indien je dit mandaat weigert te geven aan de club dan dien je via aangetekende zending de club hiervan op de hoogte te brengen. Hou er dan wel rekening mee dat de sportbeoefenaar de controle opzettelijk onmogelijk heeft gemaakt.
 • Spelers die hun lidgeld niet tijdig betalen, kunnen niet meetrainen en spelen.
 • De speler zal altijd door de trainer naar de bank geroepen worden als de ouder zich niet correct gedraagt tijdens een wedstrijd. De speler zal opnieuw kunnen spelen als de ouder zich gedraagt zoals het hoort!